LEPINGUTINGIMUSED

1. LEPINGU ESE

1.1. Üürileandja (EV Haldus OÜ, registrikood 14932612) annab üürnikule sihtotstarbeliselt kasutamiseks aadressil Reti tee 5, Peetri alevik, Rae vald asuvas „Everaus minilaod“ laokompleksis (edaspidi Laohoone) paikneva laopinna (edaspidi Miniladu) ja üürnik kohustub maksma üürileandjale Minilao kasutamise eest tasu (edaspidi Kuumakse) vastavalt üürilepingus (edaspidi Leping) sätestatud tingimustele.

2. LEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Lepingu sõlmimiseks esitab üürnik veebilehel www.everausminilaod.ee (edaspidi Veebileht) tellimuse (edaspidi Tellimus) ja tasub esimese Kuumakse.

2.2. Tellimuse esitamiseks ja esimese Kuumakse tasumiseks üürnik:

2.2.1. Valib Veebilehel sobiva Minilao – Minilao saadavus, suurus, asukoht Laohoones ja muud Miniladu iseloomustavad olulised omadused ja tehnilised näitajad on esitatud Veebilehel vahetult Minilao juures. Veebilehel olevad pildid lao mahutavuse kohta on illustratiivsed ja plaanides võib esineda ebatäpsusi.

2.2.2. Valib Veebilehel sobiva üüriperioodi – üüriperiood algab Tellimuse esitamisest ja võib olla tähtajatu või tähtajaline (1-12 kuud). Kuumakse (koos käibemaksuga) on esitatud Veebilehel vahetult Minilao juures.

2.2.3. Tutvub Veebilehel avaldatud lepingutingimustega (edaspidi Tingimused).

2.2.4. Klõpsab nuppu „Sisesta andmed“.

2.2.5. Valib, kas soovib Lepingu sõlmida erakliendina või ärikliendina ning seejärel sisestab nõutud isiku- ja kontaktandmed. Kui üürnikuks on eraklient, siis tuleb sisestada isiku ees- ja perenimi, isikukood, aadress, e-post ja telefon. Kui üürnikuks on äriklient, siis tuleb sisestada firma (ärinimi), registrikood, aadress, e-post, telefon, esindaja ees- ja perenimi ja esindaja isikukood.   

2.2.6. Sisestab ja valideerib kujul +372xxxxxxxx telefoninumbri, millelt helistades soovib pääseda lattu. Pärast numbri sisestamist ja nupu „Saada SMS kinnituskoodiga“ tuleb sisestatud telefoninumbrile vastuseks järgmine SMS: „Oma telefoninumbri valideerimiseks sisesta ekraanile kinnituskood: [numbrite jada]“. Üürnik sisestab kinnituskoodi ekraanil väljale „Kinnituskood“ ja vajutab nuppu „Kinnita“, misjärel kuvatakse ekraanil „Valideeritud“.  

2.2.7. Lisab kujul +372xxxxxxxx  veel telefoninumbreid, millelt helistades soovib pääseda lattu, sisestades ka selle telefoninumbri kasutaja ees- ja perenime.

2.2.8. Tähistab linnukesega, kui soovib osta tabaluku Minilao lukustamiseks. Tabaluku hind (koos käibemaksuga) on esitatud Veebilehel vahetult linnukese tegemise võimaluse juures. Luku ostmise korral saadetakse üürnikule SMS väljastuskoodiga, mida kasutades saab tabaluku Laohoone pakiautomaadist kätte. 

2.2.9. Tutvub Tellimuse kokkuvõttega.   

2.2.10. Kinnitab linnukesega, et nõustub Veebilehel avaldatud Tingimuste ja andmekaitsetingimustega. Veebilehel avaldatud Tingimuste ja andmekaitsetingimustega nõustumisel kinnitab üürnik ühtlasi, et ta on nendega põhjalikult tutvunud ja need on talle arusaadavad.   

2.2.11. Klõpsab nuppu „Tagasi“, kui soovib muuta valitud ladu või üüriperioodi või nuppu „Esita tellimus“, kui soovib jätkata. Tellimuse esitamisega kinnitab üürnik, et ta soovib Minilao üleandmist VÕS §-s 56 sätestatud taganemistähtaja kestel ja on nõus, et Minilao üleandmisega kaotab ta VÕS § 56 lg 1 sätestatud taganemisõiguse. Tellimuse esitamisega kaasneb maksekohustus.        

2.2.12. Klõpsab nuppu „Maksa pangalingi või krediitkaardiga“. Valib sobiva maksevahendi, misjärel suunatakse üürnik makse teostamise lehele (panka).

2.2.13. Tasub esimese Kuumakse ja tabaluku eest (kui ostetud).

2.2.14. Klõpsab pangas nuppu „Tagasi“ või „Tagasi kaupmehe juurde“ vms, misjärel suunatakse üürnik Tellimuse edukat esitamist kinnitavale lehele „Valmis“ ja Leping loetakse sõlmituks. „Tagasi“ või „Tagasi kaupmehe juurde“ vms nupu klõpsamata jätmisel ei jõua makseinfo õigeaegselt üürileandjani.

2.2.15. Laeb soovi korral Tellimuse alla.      

2.3. Tellimuse esitamise kohta saadab üürileandja üürnikule e-kirja koos Tellimuse ja Tingimustega.

2.4. Veebileht on avaldatud/avaldatakse mitmes keeles, kuid Lepingu sõlmimine on võimalik vaid eesti keeles.

3. KUUMAKSE TASUMINE 

3.1. Kuumakse (suurus sätestatakse Tellimuses) tasumine on Minilao üleandmise ja kasutamise eelduseks. Kuumakse tuleb tasuda kord kuus ettemaksuna ja seda hiljemalt arveldusperioodi alguskuupäevale eelneval kalendripäeval (va esimene Kuumakse, mis tuleb tasuda Tellimuse esitamisel). Üürileandja väljastab üürnikule arve Kuumakse tasumiseks vähemalt 5 kalendripäeva enne arveldusperioodi alguskuupäeva (va esimene Kuumakse, mille kohta väljastab üürileandja üürnikule arve pärast esimese Kuumakse tasumist). Kuumakse loetakse tasutuks, kui see on laekunud üürileandja arveldusarvele.

3.2. Kui Kuumakse on maksetähtajaks tasumata, on üürileandjal õigus ette teatamata sulgeda üürniku ligipääs Laohoonesse, eemaldada Minilaolt üürniku tabalukk ja lukustada Miniladu oma tabalukuga. Lisaks on üürileandjal õigus nõuda üürnikult leppetrahvi ühe Kuumakse suuruses summas.

3.3. Kui esimene Kuumakse on tasumata ja Tellimuse esitamisest on möödunud 1 kalendripäev, loetakse Leping lõppenuks ja Tellimus tühistatakse. Kui mõni järgnevatest (st mitte esimene) Kuumaksetest on maksetähtajaks tasumata ja maksetähtajast on möödunud 2 kalendripäeva, loetakse Leping lõppenuks. Mõlemal juhul lõpeb Leping automaatselt ja üürileandja ei saada sellekohast eraldi teadet. 

3.4. Kui Kuumakse tasutakse pärast maksetähtaega, kuid enne Lepingu lõppenuks lugemist, taastab üürileandja üürniku ligipääsu Laohoonesse ja eemaldab Minilaolt oma tabaluku 96 h jooksul Kuumakse tasumisest. Üürileandjal on õigus seada ligipääsu taastamise ja tabaluku eemaldamise tingimuseks leppetrahvi (punkt 3.2) tasumine, kui üürnik on üüriperioodi vältel enam kui ühel korral maksekohustust sama käitumismustriga (st põhjustanud hilinenud maksega ligipääsu sulgemise ja seejärel makse teostanud) rikkunud. Üürileandjal on õigus keelduda ligipääsu taastamisest ja tabaluku eemaldamisest ning lõpetada Leping ja arvata tasutud Kuumakse leppetrahvi (punkt 3.2) katteks, kui üürnik on üüriperioodi vältel enam kui kahel korral maksekohustust sama käitumismustriga rikkunud.

3.5. Lepingu lõppemisel punkt 3.3 või 3.4 alusel on üürileandjal õigus ette teatamata vabastada Miniladu esemetest ja need väärtust hindamata utiliseerida ning nõuda üürnikult vabastamise ja utiliseerimisega seotud kulude hüvitamist. Üürileandja ei vastuta sellise vara säilimise eest.  

3.6. Kuumakse sisaldab käibemaksu ja tasu kõrvalkulude (küte, üldelekter, üldpindade valve ja koristamine) eest. Muude teenuste tarbimine või osutamine toimub eelneval kokkuleppel üürileandjaga vastavalt üürileandja hinnakirjale.  

3.7. Üürileandjal on õigus tõsta Kuumakset, teatades sellest üürnikule ette vähemalt 2 kuud.

4. MINILAO ÜLEANDMINE 

4.1. Sõltumata Lepingu kehtivusest tekib Minilao üleandmise kohustus ja kasutamise õigus mitte varem, kui esimese Kuumakse tasumisest. Minilao üleandmiseks ja kasutamiseks liidestab Laohoone ligipääsusüsteem Tellimuse esitamisel üürniku sisestatud telefoninumbri(d) (edaspidi Ligipääsuloaga telefoninumber) ja aktiveerib üürnikule ligipääsu. Ligipääsu aktiveerimisega loetakse Miniladu üürnikule üleantuks.

4.2. Laohoone välisuks avaneb, helistades Ligipääsuloaga telefoninumbrilt Laohoone välisuksel olevale telefoninumbrile. Üürnik tagab Minilao üleandmiseks ja kasutamiseks mobiiltelefoni olemasolu ja vastavuse teenuse kasutamiseks vajalikele nõuetele. Laohoone välisuks sulgeb end automaatselt. Ligipääsuloaga telefoninumbrite muutmiseks tuleb pöörduda üürileandja poole.

4.3. Eeldatakse, et Miniladu on sihtotstarbeliselt kasutatav (st kasutatav esemete ladustamiseks), soe ja puhas ning lukustatav tabalukuga. Kui Miniladu ei vasta nimetatud nõuetele, tuleb sellest üürileandjale teatada hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast Minilao kasutusse võtmist.    

5. MINILAO KASUTAMINE

5.1. Lubatud ja keelatud esemed

5.1.1. Miniladu võib kasutada üksnes puhaste (puhastatud), kuivade ja lõhnatute esemete ladustamiseks.

5.1.2. Laohoones on rangelt keelatud järgmiste esemete ladustamine: keskkonnale või inimese tervisele kahjulikud ained; tule-, kiirgus- või plahvatusohtlikud ained (sh rõhu all olev poroloon, polüester; kokkusurutud gaas, sh aerosoolid); relvad, laskemoon, lõhkeained; mürgised ained (arseen, tsüaniid, elavhõbe, rotimürk jne); radioaktiivsed ained; sööbivad ained; narkootilised ained; puit ja poroloon, välja arvatud juhul kui need on osa hoiustatavast mööblist; elusloomad, -linnud, -kalad jms.

5.2. Lubatud ja keelatud tegevused

5.2.1. Ladustamine on lubatud üksnes Minilaos. Ladustamine Laohoone üldpindadel (trepikoda, vahekoridor, territoorium jms) on keelatud. Reklaami (sh logo ja muu sümboolika) paigaldamine ja eksponeerimine väljaspool Miniladu on keelatud. Rikkumise korral on üürileandjal õigus ette teatamata vabastada Laohoone üldpinnad esemetest (sh reklaamist) ja need väärtust hindamata utiliseerida ning nõuda üürnikult vabastamise ja utiliseerimisega seotud kulude hüvitamist. Üürileandja ei vastuta sellise vara säilimise eest. 

5.2.2. Ainete ümbertöötlemine, ümbervalamine, kuivatamine vms on Laohoones keelatud.

5.2.3. Ööbimine ja asjatu viibimine, suitsetamine ja alkoholi või narkootiliste ainete tarvitamine, mootorsõiduki või muude tehnomasinate või -seadmete käitamine töötava mootoriga on Laohoones keelatud.

5.2.4. Minilao ümberehitamine, sealhulgas seintele, põrandale ja lakke riiulite, riputuskonksudega või muul viisil hoiuvahendite paigaldamine, või muu selline üürileandja vara rikkumine on keelatud. Minilaos kasutatavad riiulid peavad olema vabalt põrandal seisvad ilma kinnitusvahenditeta. Põrandakoormus ei tohi ületada Laohoone esimesel korrusel 500 kg/m2 ning teisel ja kolmandal korrusel 200 kg/m2. Lifti kandevõime on 1800 kg (max).

5.2.5. Minilao allüürile andmine on keelatud. Kahtluse korral on üürileandjal õigus kontrollida Laohoones viibivaid isikuid (sealhulgas nõuda isikut tõendavate dokumentide esitamist) ja/või takistada üürniku või tema esindajate/saatjate liikumist Laohoones ja selle territooriumil.

5.3. Üürnik kohustub:

5.3.1. kasutama Laohoonet ja Miniladu sihtotstarbeliselt, hoolikalt ja heaperemehelikult ning järgima üldkehtivaid avaliku korra, tuletõrje-, tervisekaitse-, turva- jms eeskirju ja muid õigusakte;

5.3.2. sisenemise ja väljumise järel veenduma, et Laohoone välisuks on suletud, et tagada Laohoone turvalisus, soojus ja puhtus. Keelatud on asetada välisukse vahele esemeid või takistada muul viisil ukse automaatset sulgemist;

5.3.3. lukustama Minilao tabalukuga. Üürileandja tagab tabaluku paigaldamiseks valmisoleku ja võimaldab tabaluku ostmist üürileandjalt Tellimuse esitamisel. Kui üürnik jätab Minilao tabalukuga lukustamata, on üürileandjal õigus Miniladu lukustada oma tabalukuga ja nõuda üürnikult lukustamisega seotud kulude hüvitamist;

5.3.4. lubama üürileandjal kontrollida, kas Miniladu kasutatakse vastavalt Lepingule;

5.3.5. teatama üürileandjale viivitamatult Laohoonet ja/või Minilao kasutamist takistavast asjaolust ning igast Laohoone või Minilao väärtust vähendavast või hävitavast sündmusest või teost (avarii, tulekahju jms) või ohust sellise sündmuse toimumise või teo tegemise kohta, võttes koheselt tarvitusele abinõud edasise kahju ärahoidmiseks ja kahjulike tagajärgede likvideerimiseks;

5.3.6. tagama üürileandjale ligipääsu Minilaole vajalike hooldus- ja remonttööde teostamiseks. Kui tegemist ei ole hädavajadusega, teatab üürileandja oma vastavasisulisest soovist 3 kalendripäeva ette. Hädavajaduse korral on üürileandjal õigus siseneda Minilattu üürnikule ette teatamata. Mõlemal juhul on üürileandjal õigus siseneda Minilattu üürniku kohalolekuta;

5.3.7. korraldama omal kulul jäätmete (sh müügipakendite ja pakendijäätmete) nõuetekohase käitlemise ja kõigi pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmise;

5.3.8. tagama Laohoones liikumise (sh liikumisel kärudega) turvalisuse, sealhulgas vältima libisemist, kukkumist või põrkumist Laohoones olevate konstruktsioonide (sh lifti) ja muude esemetega. 

6. LEPINGU KEHTIVUS

6.1. Leping hakkab kehtima Tellimuse esitamisest (edaspidi Alguskuupäev) ja võib olla sõlmitud tähtajatu või tähtajalisena (1-12 kuud) (üüriperiood sätestatakse Tellimuses). Tähtajalise lepingu lõpukuupäev saabub üüriperioodi viimase kuu Alguskuupäevale vastavale kuupäevale eelneval kuupäeval. Kui lõpukuupäev satub kuule, milles Alguskuupäevale vastavat kuupäeva ei ole, loetakse lõpukuupäev saabunuks selle kuu viimasele kuupäevale eelneval kuupäeval. Tähtajatu lepingu lõpukuupäev on lepingu lõpetamise kuupäev. 

6.2. Tähtajaline Leping lõpeb selle tähtaja möödumisel, kui Lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud, samuti Laohoone või Minilao hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel. Tähtajalist Lepingut ei saa üürnik korraliselt ennetähtaegselt üles öelda.   

6.3. Tähtajatu Leping lõpeb Lepingu korralisel või erakorralisel ülesütlemisel, samuti Laohoone või Minilao hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel. Tähtajatut Lepingut saab üürnik korraliselt üles öelda arveldusperioodi viimase kalendripäeva seisuga. Tähtajatu Lepingu korraliseks ülesütlemiseks tuleb üürnikul esitada Veebilehel vormikohane taotlus vähemalt 14 päeva enne arveldusperioodi viimast kalendripäeva.

6.4. Nii tähtajalist kui tähtajatut Lepingut saab üürileandja erakorraliselt üles öelda punkt 3.3 või 3.4 alusel. Lisaks on üürileandjal õigus Leping erakorraliselt üles öelda ja jätta tasutud ettemaks tagastamata, kui üürnik kasutab Miniladu mittesihtotstarbeliselt või rikub muul viisil punkti 5. 

6.5. Hiljemalt Lepingu lõpukuupäeval vabastab üürnik Minilao esemetest, koristab Minilao ja eemaldab Minilaolt tabaluku. Minilattu või Laohoonesse või selle territooriumile on keelatud jätta pärast Lepingu lõppemist mistahes esemeid. Rikkumise korral kohaldub punkt 5.2.1.

6.6. Tähtajalist Lepingut ei loeta pikenenuks, kui üürnik üürileandjaga eelnevalt kokku leppimata jätab Minilao üürileandjale tagastamata. Tähtajalise Lepingu pikendamiseks tuleb üürnikul esitada Veebilehel vormikohane taotlus hiljemalt Lepingu lõpukuupäeval.  

7. VASTUTUS JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID

7.1. Maksekohustuse täitmisega viivitamisel kohustub üürnik tasuma üürileandjale viivist 0,05% õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest ja leppetrahvi Lepingus sätestatud juhtudel. Kui üürnik rikub muud kohustust kui maksekohustust, on üürileandjal õigus nõuda kahju hüvitamist ja lisaks leppetrahvi kuni ühe Kuumakse suuruses summas. Kohustuse rikkumisest tingitud Lepingu erakorralise lõpetamise alused on sätestatud Lepingus. Üürnik vastutab ka kõigi isikute eest, kes sisenevad Laohoonesse üürniku esindaja või saatjana. Üürileandjal on õigus kasutada oma nõuete tagamiseks üürileandja pandiõigust Minilaos ja/või Laohoones asuvate üürnikule kuuluvate esemete suhtes.

7.2. Üürileandja ei vastuta Minilaos ladustatud esemete kahjustamise, kadumise või hävimise eest. Vara säilimise riisikot kannab üürnik. Soovitatav on Minilaos ladustatud esemed kindlustada. Üürileandja ei vastuta Laohoones laopinda üürivate isikute poolt teistele laopinda üürivatele isikutele tekitatud kahju eest. Üürileandja vastutus piirdub sellisel juhul üürniku varale kahju tekitaja väljaselgitamisele kaasaaitamisega, st üürileandja kohustub võimaluste ja seaduste piires avaldama kahju kannatanud üürnikule ja/või uurimisasutusele kahju tekitaja väljaselgitamiseks vajalikke andmeid.

8. ARVETE JA TEADETE EDASTAMINE

8.1. Üürnik kinnitab, et tema ja/või tema esindaja isiku- ja kontaktandmed Tellimuses on õiged. Üürnik kohustub teatama andmete muutumisest koheselt üürileandjale.

8.2. Üürileandja edastab kõik arved, teated ja muud dokumendid üürnikule Tellimuses esitatud e-posti aadressile. Kõik arved, teated ja muud dokumendid loetakse kehtivaks ilma digitaalallkirjata, kui need on edastatud Tellimuses esitatud e-posti aadressile. E-posti aadressile edastatu loetakse kätte saaduks selle postitamisele järgneval kalendripäeval. Üürnik kohustub tagama e-posti vastuvõtmise (sh andmemahtude ja juurdepääsude olemasolu).

8.3 Üürileandjal on õigus edastada üürnikule e-posti teel turundusinfot (kampaaniapakkumised, loosimised, rahulolu küsitlused vms) nii lepingu kehtivuse jooksul kui peale lepingu lõppemist. Soovi korral saab üürnik alati loobuda turundusinfost, klikkides e-posti teel saadud uudiskirja jaluses oleval lingil infokirjade saamise tühistamiseks.

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Üürileandja töötleb isikuandmeid Veebilehel avaldatud andmekaitsetingimuste kohaselt.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Üürileandjal on õigus muuta ühepoolselt Tingimusi. Üldjuhul teatab Üürileandja muudatustest ette vähemalt 2 kuud. Üürileandjal on õigus teatada muudatustest ette vähem kui 2 kuud, kui Tingimuste muutmine ei ole üürniku suhtes ebamõistlik. Muudetud Tingimustega saab üürnik tutvuda Veebilehel või muul üürileandja poolt teatatud viisil.

10.2. Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste osaline või tervikuna üleandmine üürniku poolt kolmandale isikule üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

10.3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Leping on äriruumi üürileping ega ole käsitletav hoiulepinguna (sh laolepinguna) võlaõigusseaduse 45. peatüki tähenduses.

10.4. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

10.5. Leping koosneb Tellimusest (eriosa) ja Tingimustest (üldosa).