Andmekaitsetingimused

1. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

Töötleme andmeid, sh isikuandmeid (nagu näiteks kliendi või tema esindaja ees- ja perenimi, isikukood, aadress, e-post, telefon) (edaspidi andmed) järgmistel juhtudel:

  • tellimuse esitamisel tellimuse täitmise eesmärgil
  • lepingu sõlmimisel ja täitmisel lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil
  • minilao kasutamisel turvalisuse tagamise ja vara kaitsmise eesmärgil (videovalve) 
  • seadusest tulenevate kohustuste täitmisel kohustuste täitmise eesmärgil

Üldjuhul kogume andmeid otse andmesubjektilt tema nõusolekul. Lisaks sellele kasutame küpsiseid, et optimeerida meie veebilehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid (tutvu Küpsisepoliitikaga).

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi ning juhindume eeskätt isikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmete kaitse seadusest.

2. ANDMETE TÖÖTLEJA

Andmete vastutav töötleja on EV Haldus OÜ (14932612, info@everausminilaod.ee). Vastutav töötleja võib edastada andmeid töötlemiseks volitatud töötlejatele (näiteks veebilehe ja ligipääsusüsteemide arendajale, haldustarkvara pakkujale, makseteenuse osutajale, SMS teenuse osutajale, serveri majutusteenuse pakkujale, turvateenuse pakkujale, kindlustusteenuse pakkujale), kellega vastutaval töötlejal on lepinguline suhe.

3. ANDMETE SÄILITAMINE

Andmeid säilitame nii kaua kuni see on vajalik punktis 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitsmiseks või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4. ANDMETE KAITSMINE

Eesmärk on hoida ära andmete volitamata töötlemine, tagades vajaduspõhise juurdepääsu andmetele ja takistades andmete lubamatut avalikustamist. Selleks kasutame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. Andmete töötleja töötajad on kohustatud andmete töötlemisel järgima kõiki seadustest tulenevaid andmekaitsereegleid.

5. VIDEOVALVEGA SEOTUD ANDMETE TÖÖTLEMINE 

Laohoone territooriumile ja laohoonesse on paigaldatud kõrg-resolutsiooniga turvakaamerad. 

Turvakaamerad on seadistatud salvestama. Salvestusprotsessi käivitab liikumisanduritega ühendatud kaamerasüsteem ja turvakaamerate salvestisi säilitatakse üldjuhul kuni 30 päeva. Vanemad salvestised kustutatakse. Turvaintsidendi või kindlustusjuhtumi toimumise korral säilitatakse turvakaamera salvestist kuni vastava uurimise lõppemiseni või muu vajaduse äralangemiseni.

Hoiame turvakaamera salvestisi konfidentsiaalsena ega avalda neid kolmandatele isikutele, va kui salvestisega tutvuda soovijal on selleks õigustatud huvi (näiteks turvateenuse osutajale turvaintsidendi toimumise korral, haldusteenuseid pakkuvale isikule haldustegevuse võimaldamiseks, kindlustusjuhtumi toimumisel jne) või kui salvestise väljaandmine mõnele asutusele on vastavalt õigusaktidele kohustuslik või vajalik lepingu täitmiseks (näiteks kindlustusjuhtumi toimumisel).

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

  • Õigus saada teavet selle kohta, milliseid andmeid ja kuidas töötleme. 
  • Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel. 
  • Õigus nõuda andmete kustutamist, kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ja nõusolek on tagasi võetud või kui andmete säilitamistähtaeg on möödunud ja andmeid ei pea arhiveerima.
  • Õigus nõuda andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad või -õiged.
  • Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.